Διοικητικό συμβούλιο

Αυγούστου 24, 2012

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.)  με σκοπό την ορθή λειτουργία του διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από δύο μέλη: τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα, καθώς και Τμήματα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, διαχειρίζεται την περιουσία του Ινστιτούτου και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και επίλυση των διαφόρων ζητημάτων

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αντωνακάκης Γεώργιος

Γενική Γραμματέας: Παπαδάκη Δέσποινα

 

Νομικός Σύμβουλος

Κολιγκιώνης Χάρης