Αποστολή

Αυγούστου 24, 2012

Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί ένα νέο, καινοτόμο και ισχυρό Ακαδημαϊκό Think-Tank για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα εξέλιξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτικής και της κοινωνίας.

 

banner

 

Κύρια Ενδιαφέροντα
Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. επικεντρώνεται σε πέντε κύριους πυλώνες πολιτικής, τους οποίους παρακολουθεί από κοντά, παίρνει τακτικά πληροφορίες, διατηρεί επαφές με τις αντίστοιχες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στο Ευρωκοινοβούλιο και τις Επιτροπές του Συμβουλίου, παρουσιάζει προτάσεις πολιτικής, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις:

 

1ος Πυλώνας: Οικονομικές, Επιχειρηματικές και Περιφερειακές Πολιτικές

Ο πρώτος πυλώνας αφορά πολιτικές για τις επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ, την Ενιαία Αγορά, την Ανταγωνιστικότητα, τις πολιτικές του Horizon 2020 στον τομέα των επιχειρήσεων και της Έρευνας, της Έξυπνης Ανάπτυξης, της Καινοτομίας, της Ψηφιακής Ατζέντας, , πολιτικές για την εργασία και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, την Επιχειρηματικότητα, την Περιφερειακή Ανάπτυξη κάτω από τα εργαλεία της ENPi, INTERREG, RDF, την Πολιτική Συνοχής, την Ευρώπη για τους Πολίτες, την Ισότητα και τη Μη-Διάκριση.

2ος Πυλώνας: Πολιτικές για τους Νέους, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση

Ο δεύτερος πυλώνας επικεντρώνεται σε πολιτικές και δράσεις όπως η Εγγύηση για την Νεολαία, πολιτικές του Erasmus +, συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο των νέων, νεανική Επιχειρηματικότητα, EVS, ανάπτυξη και εφαρμογή Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τους νέους, Εκπαίδευση και κατάρτιση, δημιουργικότητα και πολιτισμική εξοικείωση, ένταξη της νεολαίας στην εργασία, συμμετοχή των νέων στα κοινά και ανάπτυξη του δομημένου διαλόγου.

3ος Πυλώνας: Εξωτερικές Σχέσεις, Πολιτικές Άμυνας και Ασφάλειας

Ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνεται στις δράσεις και τις πολιτικές των οργάνων European External Action Service – European Defense Agency – EUISS και τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου και της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας στον τομέα. Επίσης, θα παρακολουθεί τις προτεινόμενες πολιτικές για το μέλλον και το σχεδιασμό της ΚΕΠΠΑ και εξωτερικές δράσεις της Ε.Ε., όπως αποστολές και επιχειρήσεις παρατήρησης της ΚΠΑΑ. Τέλος ως μέλος του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας-ESDC θα παρέχονται προγράμματα κατάρτισης για διπλωμάτες, αξιωματούχους και αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας μέσω του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Άμυνας.

4ος Πυλώνας: Πολιτικές για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο τέταρτος πυλώνας προωθεί το πακέτο για το κλίμα Ε.Ε. 2020 για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων, την στήριξη για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της Ε.Ε. στο πλαίσιο του 2030 για την Ενέργεια και το Κλίμα. Επίσης, στηρίζει την καινοτομία στην επιστήμη και τη τεχνολογία για την αποδοτικότητα των πόρων προστατεύοντας τη Βιοποικιλότητα στην Ε.Ε.. Τέλος, θα ενισχύει και θα προωθεί τη Βιώσιμη και Κοινωνική Πράσινη επιχειρηματικότητα.

5ος Πυλώνας: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Πολιτικές

Ο πέμπτος και τελευταίος πυλώνας προωθεί τις ασφαλέστερες και ολοκληρωμένες πολιτικές για την Υγεία, την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών και την προώθηση της προστασίας από ασθένειες. Επίσης προωθεί το σεβασμό στα ανθρώπινα, πολιτικά δικαιώματα και την προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών για την ανεξάρτητη διαβίωση. Προωθεί πολιτικές που στηρίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη, την Ισότητα των φύλων, τον Κοινωνικό Διάλογο, την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της ελευθερίας της έκφρασης και της κίνησης των ανθρώπων.

 

Το πιο σημαντικό για το Ινστιτούτο είναι να παράγει έργο αντάξιο των απαιτήσεων της εποχής και των νέων. Το Ινστιτούτο θα εκπαιδεύσει τους νέους, ώστε να διευρύνουν την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα και να περάσουν από την θεωρεία στην πρακτική άσκηση. Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. απευθύνεται στη νέα γενιά έχοντας τους εξής σκοπούς:

1. Η συνεχής ενημέρωση στους Έλληνες και στους Ευρωπαίους πολίτες και στους νέους, με σκοπό να κατανοήσουν πλήρως τις νομοθετικές διαδικασίες και τις πολιτικές της ΕΕ, με την προώθηση της γνώσης και του δομημένου διαλόγου.

2. Παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, υπό τις αρχές και τις αξίες της ηθικής, της καινοτομίας και της ποιοτικής έρευνας στοχεύοντας στη διαμόρφωση πολιτικής.

3. Η ανάδειξη της δυνατότητας των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ευρύτερα των ακαδημαϊκών να έχουν ενεργή και πρωτοπόρα συμμετοχή στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

4. Να δοθεί έμφαση στη νεανική ενίσχυση, επένδυση και υποστήριξη. Εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης και της εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην ανάπτυξη-εμπλουτισμό δεξιοτήτων και ικανοτήτων, κάνοντας τους νέους ακόμα περισσότερο προσοντούχους και ανταγωνιστικούς για να συμβαδίσουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

5. Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του ακαδημαϊκού, κοινωνικού και επιχειρηματικού κόσμου στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

6. Προώθηση της επιχειρηματικότητας, της έξυπνης καινοτομίας και της εξειδίκευσης για νέους επιστήμονες, επιχειρηματίες και εργαζομένους μέσω συγκεκριμένων δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης

7. Να υπογραμμιστεί η ανάγκη προώθησης των δημοκρατικών αρχών, ο σεβασμός των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της ισότητα και της μη-διάκρισης στην Ε.Ε. και σε εθνικό επίπεδο, προάγοντας παράλληλα την συμμετοχική δημοκρατία, την κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας

8. Η εφαρμογή κάθε είδους δραστηριότητας, η οποία συμβάλει στην εξοικείωση των Ευρωπαίων πολιτών με διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις

 

Πλεονεκτήματα Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.:

Το πιο σημαντικό για το Ινστιτούτο είναι να παράγει έργο αντάξιο των απαιτήσεων της εποχής και των νέων. Το Ινστιτούτο θα εκπαιδεύσει τους νέους, ώστε να διευρύνουν την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα και να περάσουν από την θεωρεία στην πρακτική άσκηση. Το Ινστιτούτο και οι υπηρεσίες που παρέχει απευθύνονται στη νέα γενιά.
1. Αμεσότητα με την Ευρωπαϊκή νεανική κοινότητα
2. Ισχυρή καινοτόμα δραστηριότητα στην εκπαίδευση και στη κατάρτιση, στα πεδία της μη-τυπικής και τυπικής μάθησης
3. Στενή συνεργασία με την αγορά εργασίας και τα κέντρα λήψης αποφάσεων
4. Υλοποίηση δράσεων με γνώμονα την αριστεία