Ερευνητικό Δυναμικό

Αυγούστου 26, 2012

Οι δραστηριότητες του οργανισμού διεκπεραιώνονται κατά βάση μέσω του ερευνητικού δυναμικού. Αναλυτικότερα, οι φοιτητές που θα απασχολούνται μέσω πρακτικών θα συμμετέχουν στις έρευνες και στα project που θα αναλαμβάνει το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. και θα καθοδηγούνται από τους υπευθύνους της εν λόγω δραστηριότητας (υπεύθυνος Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. και ακαδημαϊκός υπεύθυνος). Οι απασχολούμενοι θα επιλέγονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, μετά από ανάλογη προκήρυξη του Ινστιτούτου που θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα.